- А - Европейско финансиране
- F - Инвестиционни проекти
- C - Винаги безупречно качество

БюлетинПолучаване на HTML?

Joomla : Advanced Financial C

Анкета

От къде научихте за AFC

Европрограми

AFC предлага услуги за ефективно усвояване на средства от европейските фондове:

- Анализ на дейностите на компанията и препоръка на най-ефективна програма за субсидия. Стратегия за кандидатстване;
- Изготвяне на бизнес план и подготовка на нужната документация;
- Указване на техническо съдействие по време на реализиране на проекта и получаване на субсидията;


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (2007-2013)

Програмата за развитие на селските райони е наследник и продължение на програма САПАРД. Програмата ще субсидира инвестиции в земеделието, преработвателната промишленост, горската индустрия, като покупка на селскостопанска техника и съвременно производствено оборудване, технологични линии, машини, строеж на складови помещения, пречиствателни станции, създаване на животновъдни ферми, овощни градини, оранжерии и др. В селските общини ще се подкрепят проекти за подобряване на инфраструктурата, за ремонт на пътища, улични настилки, ВиК системи, създаване на паркове и възстановяване на социална, културна и здравна инфраструктура и др. В малките общини се отпускат субсидии за стартиране на малък бизнес, за селски туризъм и други алтернативни дейности. В програмата са обособени четири приоритетни оси, съответстващи на основните направления, които ще се подкрепят:

Субсидиите по тази програма са между 50 и 70% за бизнеса и до 100% за общини и неправителствени организации.

За повече подробности....

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

Основна цел на програмата е развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар, чрез насърчаване на иновациите, повишаване на ефективността на предприятията и подобряване на бизнес средата. По програмата се подкрепя технологичната модернизация на предприятията, въвеждане на международно признати стандарти, изграждане на енергоспестяващи технологии и използване на възобновяеми енергийни източници в предприятията, въвеждането на нови технологии и продукти, изграждането на бизнес инкубатори, технологични центрове, информационни системи за обмяна на опит, консултации, обучения и т.н.

За повече подробности....

ПРОГРАМА ЗА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ (2007-2013Г.)

За реализиране целите на Програма Рибарство и аквакултури ще бъдат финансирани дейности и проекти в рамките на следните мерки: за приспособяване и подобряване капацитета на риболовния флот и подобряване инфраструктурата на зоните за разтоварване на риба и санитарно-хигиенните условия на пристанищната зона; мерки за развитие производството на аквакултури, риболова във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на рибни продукти и продукти от аквакултури. По програмата ще се изграждат нови и ще се модернизират съществуващи аквакултурни обекти, ще се въвеждат нови видове продукция с добри пазарни перспективи и ще се увеличават преработвателните мощности.

За повече подробности....

 

ПРОГРАМА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Обща цел на програмата e подобряване качеството на средата за живот и работа с по-добър достъп и нови възможности за повишена регионална конкурентоспособност и устойчиво развитие. Тази цел ще бъде постигната:

Чрез изграждане на устойчиви и динамични градски центрове, свързани с техните по-слабо урбанизирани периферни територии, като по този начин се увеличават възможности за просперитет и развитие в тях;

Гарантиране на по-добра достъпност до пътни, информационни и комуникационни, енергийни мрежи в районите, които изостават значително в развитието си;

Развитие на регионалния туристически потенциал за разработка и пласиране на пазара на туристически продукти, които са устойчиви и разнообразни, териториално-съобразени и с по-висока добавена стойност;

Мобилизиране на регионалните и местни технически и институционални възможности и ресурси за осъществяване на политиките за регионално развитие;

За повече подробности....

 

ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА

Обща цел на програмата е подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура, чрез: опазване и подобряване състоянието на водите; подобряване на управлението на отпадъците и на защитата на почвите; подобряване качеството на атмосферния въздух и намаляване на шумовото замърсяване; опазване на биоразнообразието и защита на природата;

За повече подробности....

 

ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Обща цел на програмата е подобряване на качеството на живот чрез повишаване на заетостта, достъп до качествено образование и учене през целия живот и социално включване.

За повече подробности....

 

ПРОГРАМА ТРАНСПОРТ

Цел на програмата е развитие на устойчив транспорт, чрез интегриране на националната и градска транспортна система в транспортната мрежа на Европейския съюз, подобряване на транспортните услуги и постигане на баланс между видовете транспорт;

За повече подробности....

 

ПРОГРАМА АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ

Цел на програмата е изграждане на ефективна и модерна администрация, способна да посрещне високите очаквания на българските граждани, бизнеса и Европейския съюз за добро обслужване и висока професионална етика. Компетентни и добре мотивирани държавни служители. Ефективна и прозрачна съдебна система. Това се очаква да стане чрез осигуряване на добро управление на всички нива в държавната администрация и повишаване качеството на административното обслужване; повишаване на ефективността и ефикасността на държавната администрация, структурите на социално-икономическите партньори и организациите на гражданското общество;

За повече подробности....

 

ПРОГРАМА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

Главната цел на ОПТП е усъвършенстване на координацията, контрола и реализацията на структурните и кохезионния фондове в България за периода 2007-2013 г. Заедно с укрепването на отговорните структури ОПТП цели осигуряването на надеждна информационна система за управление и наблюдение на тези инструменти и подходящото комуникиране и осведомяване на широката публика относно българската национална стратегическа референтна рамка (НСРР) и европейската кохезионна политика.

За повече подробности....

 

Повече информация за условията, процедурите и подготовката на Вашия проект, можете да получите от експертите на AFC

За повече подробности....

Търсене

Последвайте ни в: